Aandachtsgebieden

Op deze pagina leest u over het leefbaarheidsbeleid van Wonen Noordwest Friesland en op welke aandachtsgebieden wij ons richten. Wonen Noordwest Friesland zet zich in voor leefbare straten en dorpen voor onze huurders. Het gaat hierbij zowel om financiële bijdragen als om de inzet van onze medewerkers.

Hieronder vindt u de aandachtsgebieden waar wij ons op richten.

Speelterreinen

Bewoners, en dan vooral de jongsten, hebben recht op veilige en goed onderhouden speeltuinen, speelruimten en –toestellen. Onder speelterreinen verstaan wij overigens ook ‘hangplekken’ voor de oudere jeugd, bijvoorbeeld skatebanen, en beweegtuinen voor ouderen. Voor een nieuwe speeltuin, het vervangen van speeltoestellen en andere verbeteringen van speelterreinen in de directe woonomgeving van woningen van WonenNWF kan een bijdrage worden gegeven van maximaal 20% met een maximum van € 6.000,-. De speeltoestellen worden jaarlijks gecontroleerd door een gemeentelijke contreurol.

Groenplannen / Woonomgevingsplannen / verfraaiing

Een goed verzorgde woonomgeving is belangrijk voor de leefbaarheid. Het draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit in de straat en in het dorp en aan een gevoel van veiligheid en welzijn. Daarom draagt WonenNWF bij aan groenplannen, en aan plannen voor verfraaiing en het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving van onze huurwoningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra groen, historische straatlantaarns, of straatmeubilair dat anders niet kan worden gerealiseerd.

Wij financieren maximaal 20% van de kosten met een maximum van € 30.000,- op voorwaarde dat het plan in het belang is van huurders van WonenNWF (cq. voor hen van nut is). Bij het vaststellen van de precieze hoogte van de bijdrage kijkt WonenNWF naar het aantal huurwoningen nabij de planlocatie, of er huurders betrokken zijn bij de aanvraag/het projectvoorstel en (voor zover beschikbaar) informatie over het gebruik dat huurders (zullen gaan) maken van de planlocatie. Tevens gelden als voorwaarden zelfwerkzaamheid en cofinanciering door de gemeente. Overigens is Wonen NWF ook actief in het controleren van tuinen van huurders om zo het straatbeeld op peil te houden.

Dorpsschouwen

Een dorpsschouw is een inspectie van het dorp welke gehouden wordt door Dorpsbelang, Gemeente en Wonen NWF, waarbij vaak ook de wijkagent en medewerkers van welzijnsorganisaties mee lopen. Dorpsschouwen gaan om het inventariseren van vermeende verbeterpunten op het gebied van de openbare ruimte, zoals wensen op het gebied van verfraaiing en herinrichting. Een dorpsschouw vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun dorp. Ze zorgen ervoor dat kleine ergernissen snel worden verholpen. Ze zijn dus zeer waardevol vanuit het oogpunt van leefbaarheid. Daarom trekken wij ieder jaar budget uit voor ondersteuning van de dorpsschouw. Voorafgaand aan de dorpsschouw plaatst de vereniging van dorpsbelang een aankondiging in de dorpskrant en op de dorpswebsite om bewoners op te roepen zaken te melden.

Losse fearren

De sfeer in dorpen verbetert aanmerkelijk als mensen zich om elkaar bekommeren. Waar goede ideeën zijn die het sociaal leefklimaat verder bevorderen, geeft Wonen Noordwest Friesland graag dat extra zetje om die plannen te helpen realiseren. Dat extra zetje kan een financiële bijdrage a € 300,- zijn via het project Losse fearren. Voorwaarde is dat het het projecten of ideeën moeten zijn waar onze huurders belang bij hebben. Het aanvragen van de bijdrage is heel gemakkelijk. Kijk voor meer informatie en voor het doen van een aanvraag op de website van Losse Fearren

Nieuwe leefbaarheidsinitiatieven

Ideeën voor nieuwe leefbaarheidsinitiatieven voor en/of door huurders zijn van harte welkom! Denk hierbij aan plannen en projecten gericht op:
-       Het verbeteren van de woonomgeving van huurwoningen
-       Een schone woonomgeving
-       Het voorkomen van overlast
-       Het bevorderen van de veiligheid
-       Het bevorderen van de sociale cohesie.
Het moet hierbij gaan om plannen in de nabijheid van / grenzend aan huurwoningen en/of plannen waarbij huurders betrokken zijn. Verenigingen van dorpsbelangen en andere initiatiefrijke dorpsbewoners roepen wij daarom van harte op huurders te betrekken in hun plannen.

Schroom niet om bij een nieuw idee of initiatief contact op te nemen met Wonen NWF! 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden