Publicaties

Beleidsplannen

Ondernemingsplan
'Met Elkaar, Voor Elkaar (2022 - 2025)!'
Infographic Ondernemingsplan
'Met Elkaar, Voor Elkaar (2022 - 2025)!'
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
Portefeuillestrategie
Infographic Portefeuillestrategie
Klantvisie
'Met en voor onze klanten!'
Infographic Klantvisie
'Met en voor onze klanten!'

Visitatie

Infographic visitatie
Jaar 2019 - 2022
Visitatierapport Wonen Noordwest Friesland
Jaar 2019 - 2022
Infographic visitatie
Jaar 2015 - 2018
Visitatierapport Wonen Noordwest Friesland
Jaar 2015 - 2018

Samenwerking

Prestatieafspraken Noardeast-Fryslân
Jaar 2024
Raamovereenkomst gemeente Noardeast-Fryslân
Jaar 2021 - 2025
Prestatieafspraken Waadhoeke
Jaar 2024 - 2026
Samenwerkingsovereenkomst De Bewonersraad
Samenwerkingsafspraken De Bewonersraad en corporaties Accolade, Elkien, Thús Wonen, Wonen Noordwest Friesland en Woningstichting Weststellingwerf

Huurdertevredenheid en tevredenheid belanghouders

Aedes Benchmark factsheet 2021
Aedes Benchmark factsheet 2020
Aedes Benchmark factsheet 2019
Aedes Benchmark factsheet 2018

Bestuur en toezicht

Rooster van aftreden en samenstelling RvC
Statuten Wonen Noordwest Friesland
Governancecode Woningcorporaties 2020
Procedure werving, selectie en benoeming leden RvC
Reglement Auditcommissie Wonen Noordwest Friesland
Reglement commissie Remuneratie en Governance
Visie op toezichthouden en besturen
Bijlagen toetsingskader en rolverdeling
Profielschets Raad van Commissarissen
Reglement bestuur Wonen Noordwest Friesland
Verbindingsstatuut Wonen Noordwest Friesland
Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland
Integriteitscode
Meldingsregeling Integriteit Wonen Noordwest Fries
Protocol omgangsvormen en gedrag
Reglement Raad van Commissarissen
Integrale Procuratieregeling
Regelement commissie Mens & Maatschappij
Investeringsstatuut Wonen Noordwest Friesland