Welkom bij Wonen Noordwest Friesland Over ons Nieuws en publicaties Nieuws Duurzame huurwoningen in Noardeast-Fryslân

Duurzame huurwoningen in Noardeast-Fryslân

Leestijd: 2 min

Afspraken over wat we huurders in 2023 bieden

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, huurdersvertegenwoordiging ‘De Bewonersraad’ en woningcorporaties Thús Wonen en Wonen NWF hebben afspraken met elkaar gemaakt over wat ze huurders in 2023 bieden. De prestatieafspraken zijn gericht op kwaliteit en verduurzaming, leefbaarheid en omgeving, wonen en zorg & betaalbaarheid en beschikbaarheid. 

Beschikbaarheid huurwoningen
Corporaties en gemeenten zoeken mogelijkheden om de beschikbaarheid van huurwoningen te verbeteren. Eén van de maatregelen die al is genomen, is het grotendeels opschorten van de verkoop van huurwoningen door beide corporaties. Corporaties en gemeenten werken bovendien samen om aanvullende nieuwbouw en herontwikkeling van sociale huurwoningen mogelijk te maken. 

Platform Wonen met focus op verduurzaming
In 2023 zetten de betrokken partijen de samenwerking op de woningmarkt krachtig voort. Zo worden er themabijeenkomsten georganiseerd over verduurzaming van de woningvoorraad en de ontwikkeling van toekomstbestendige nieuwbouw. Ook de corporaties en Bewonersraad zijn hierbij betrokken. Samenwerking is er ook op het gebied van de energietransitie. Bovendien zetten de corporaties zich maximaal in voor het isoleren van woningen. 

Gemeente onderzoekt de invoering van een huisvestingsverordening
De gemeente Noardeast-Fryslân onderzoekt of ze een huisvestingsverordening in kan voeren. Deze richt zich op het beschermen van de woonruimtevoorraad. Er kunnen regels in worden opgenomen over onder andere het toewijzen van huurwoningen en het bepalen van de volgorde van urgentie voor woningzoekenden. 

Voorkomen van (energie)armoede
Om energiearmoede te voorkomen, ondersteunen de partijen de huurders bij het besparen op de energierekening. Er worden ‘Ljochtbussen’ en energiecoaches ingezet en bespaartips gedeeld. Met projecten als ‘De Voorzieningenwijzer’ en minimacoaches proberen partijen oplopende schulden te  voorkomen. 

Opstellen Woon-zorgvisie en uitvoeringsplan
De gemeenten ontwikkelen samen met de corporaties en De Bewonersraad een visie op de lokale opgaven voor wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen. Hetzelfde geldt voor mensen met een ondersteunings- of zorgvraag. Daarna wordt er een uitvoeringsplan gemaakt.

Een thuis voor iedereen
Ook werken de vijf partijen samen als het gaat om leefbaarheid. Denk daarbij aan projecten als ‘Weer thuis’, waarbij mensen die tijdelijk in een instelling verbleven zo soepel mogelijk naar een gewone woning kunnen gaan. Over de huisvesting van statushouders blijven de afspraken overeind. Mocht hierdoor de beschikbaarheid voor andere doelgroepen onder druk komen te staan dan gaan gemeenten op zoek naar alternatieve woonruimte.

Lees hier de afspraken die de partijen met elkaar hebben gemaakt.