Gebruikersvoorwaarden

Wonen Noordwest Friesland biedt u de mogelijkheid om uw huurzaken online te regelen. Om dit in goede banen te leiden zijn deze voorwaarden (verder te noemen “gebruiksvoorwaarden”) verbonden aan het gebruik van klantportaal van Wonen Noordwest Friesland (verder te noemen “klantportaal”). Door het klantportaal te gebruiken gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 13 februari 2018. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Wonen Noordwest Friesland schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Registreren in het klantportaal

1. Na eenmalige registratie in het klantportaal kunt u al uw woningzaken online met ons regelen. U bent verplicht om alle informatie naar waarheid in te vullen en up to date te houden.  

2. U kunt zich registreren met uw gegevens die bij ons bekend zijn. Nadat u de gegevens heeft gecontroleerd en deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd, ontvangt u een activatiecode per SMS op het door u opgegeven mobiele nummer. Voor verdere registratie vragen wij u om de activatiecode in te voeren in het klantportaal. Na afronding van de registratie kunt u direct inloggen met uw e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord. 

3. Binnen uw account in het klantportaal bevinden zich persoonsgegevens. Het is daarom belangrijk om de toegang tot uw gegevens af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u uw wachtwoord strikt geheim te houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw e-mailadres en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij in de overmachtssituatie waarin onbevoegden buiten u om toegang hebben gekregen tot uw wachtwoord. Krijgt u hiervan kennis, meld het dan onmiddellijk aan Wonen Noordwest Friesland. 

4. Het e-mailadres dat u bij registratie aan ons verschaft zal door ons gebruikt worden om met u te communiceren. Door het e-mailadres bij registratie op te geven stemt u hiermee in en geeft u aan berichten die wij naar dat e-mailadres sturen, te lezen.  

Artikel 2. Gebruik van het klantportaal

1. Alle informatie in het klantportaal is door ons zorgvuldig gecontroleerd op juistheid. U kunt ervan uitgaan dat de informatie daarom correct is. Indien u vermoedt dat de informatie onjuist is, dient u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen om de informatie te verifiëren. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan informatie die kennelijk onjuist is. Dat wil zeggen informatie waarvan iedereen weet, of behoort te weten, dat deze onjuist is. 

2. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan het klantportaal te gebruiken op een manier die in strijd is met welke wet- en regelgeving dan ook. 

3. Daarnaast is het niet toegestaan via het klantportaal:

  • informatie te verspreiden of op te slaan die smadelijk, lasterlijk of racistisch is;
  • informatie te verspreiden in strijd met enig intellectueel eigendomsrecht, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • informatie te verspreiden die erotisch of pornografisch is (ook indien deze op zich legaal is)
  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen.

4. Bij constatering van een overtreding van de bovengenoemde voorwaarden, kunnen wij direct zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. 

5. Indien naar ons oordeel hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van onze computersystemen of ons netwerk of dat van derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, zijn wij gerechtigd alle maatregelen te nemen die wij redelijkerwijs nodig achten om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 

6. U vrijwaart ons van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

7. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. 

Artikel 3. Huurovereenkomst

1. Eenmaal ingelogd kunt u een huurovereenkomst digitaal ondertekenen en kunt u ons machtigen om betalingen automatisch te incasseren. U begrijpt en stemt ermee in dat u door het uitvoeren van deze handelingen een bindende overeenkomst met ons aangaat.

2. Op het online sluiten van een huurovereenkomst zijn de huurvoorwaarden van toepassing. Deze worden voor het sluiten van de huurovereenkomst via het klantportaal aangeboden.

Artikel 4. Onderhoud en beschikbaarheid 

1. Wij spannen ons in om het klantportaal beschikbaar te laten zijn, maar garanderen geen ononderbroken beschikbaarheid. 

2. Wij onderhouden het klantportaal actief om optimale dienstverlening te bieden. Indien onderhoud naar verwachting kan leiden tot enige beperking van de beschikbaarheid, zullen wij dit uitvoeren op het moment dat het gebruik van het klantportaal relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd. 

3. Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd functionaliteiten in het klantportaal aan te passen.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

1. Het klantportaal, alle informatie en afbeeldingen alsmede de bijbehorende software zijn ons intellectueel eigendom of dat van onze licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder onze aparte schriftelijke toestemming, behoudens de situaties waarin dat wettelijk is toegestaan. 

2. Informatie die u publiceert of opslaat via het klantportaal is en blijft uw eigendom. Wij hebben een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het klantportaal en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclame-uitingen met betrekking tot het klantportaal. 

3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kunnen wij besluiten tot aanpassing of verwijdering. 

4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via het klantportaal naar eigen inzicht aanpassen. Verwijdering is echter niet mogelijk. 

5. Wij zullen geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via het klantportaal tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of wij daartoe verplicht zijn krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zullen wij ons inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen onze macht ligt. 

Artikel 6. Persoonsgegevens 

Bij het gebruik van het klantportaal worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van onze dienstverlening. Raadpleeg onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie. 

Artikel 7. Duur van de overeenkomst en opzeggen account 

1. Door registratie in het klantportaal gaat u een overeenkomst met ons aan. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst inlogt in het klantportaal en loopt dan voor onbepaalde tijd.

2. Opzeggen van de overeenkomst is mogelijk indien u niet langer gebruik maakt van onze huisvesting.

3. U kunt uw account opzeggen door contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. U bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die u verricht op en via het klanportaal.

2. Voor zover dit wettelijk toegestaan is en behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van het klantportaal. 

3. Wij zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, gemiste besparingen, indirecte schade en gederfde winst waarvan het ontstaan in verband is te brengen met het klantportaal.

4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij ons meldt. 

5. In geval van overmacht zijn wij nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming. 

Artikel 9. Wijziging gebruiksvoorwaarden

1. Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen.

2. Wij zullen de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het klantportaal zodat u daar kennis van kunt nemen. 

3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van het klantportaal na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden. 

Artikel 10. Slotbepalingen

1. Op het gebruik van het klantportaal en op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met het klantportaal worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin wij gevestigd zijn.

3. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door ons wordt geacht juist te zijn, tenzij u overtuigend tegenbewijs levert.

4. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

5. Wij zijn gerechtigd om onze rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde die de betreffende activiteit van ons overneemt. 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kunt contact opnemen via het contactformulier op onze website.